X

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Bộ Xây dựng hướng dẫn lập theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD. Việc lập quy hoạch xây dựng được xem như một gói thầu và phải có chi phí đấu thầu theo Luật Đấu thầu. Tuy nhiên hiện nay có một số cách hiểu khác nhau trong việc lập chi phí đấu thầu trong bước lập dự toán để lập quy hoạch xây dựng. Cụ thể: Chi phí đấu thầu được áp dụng theo Điều 9, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và chi phí đấu thầu được áp dụng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Bảng số 19). Tôi xin hỏi, cách hiểu nào là đúng?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng