X

Trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói

Cơ quan tôi đang quản lý một dự án giao thông với loại hợp đồng trọn gói. Nội dung hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh: “Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm: là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những khối lượng công trình, hạng mục công trình, công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng; và các trường hợp bất khả kháng… theo quy định của pháp luật….”. Trong quá trình thi công công trình có xảy ra một số trường hợp cần giải đáp cụ thể như sau: 1. Vị trí đường tránh, cầu tạm cần phải điều chỉnh vị trí thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt (kèm theo hợp đồng) để phù hợp thực tế hiện trường tại thời điểm thi công. Đồng thời phải thay đổi thiết kế kết cấu móng cọc thép trụ cầu tạm/ 2. Biện pháp thi công lao dầm cầu được duyệt là giá long môn, pooctic, mũi dẫn,… nay nhà thầu trình thay đổi biện pháp bằng cẩu dầm (đấu cẩu). Cho tôi được hỏi, một số công việc thay đổi như trên có được phép không? Cấp nào có thẩm quyền cho phép thay đổi? Chủ đầu tư có thẩm quyền cho phép thay đổi không? Nếu được thì trình tự thủ tục phải triển khai thực hiện như thế nào để phục vụ nghiệm thu, thanh quyết toán?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng