X

Thế nào là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng?

Công ty tôi ký hợp đồng xây dựng cảng với thiết kế cọc đóng 36m. Biện pháp thi công là đóng cọc thử, sau đó mới đóng đại trà. Khi thi công, cọc đóng dài hơn thiết kế và hơn khối lượng trong hợp đồng đã ký. Tôi xin hỏi, khối lượng tăng là phát sinh trong hay ngoài hợp đồng? Để thanh toán cho đơn vị thi công, công ty tôi cần làm những bước gì?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Khối lượng thay đổi không có trong hợp đồng đã ký là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng. Vì vậy, khi có khối lượng phát sinh phải căn cứ vào hợp đồng và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng tiến hành điều chỉnh hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh, quyết toán.

  Việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và nội dung hợp đồng đã được ký kết.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng