X

Nghiệm thu và quyết toán đối với hợp đồng trọn gói

Năm 2016, đơn vị tôi được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán sửa chữa nâng cấp sân, giá trị dự toán dưới 420 triệu đồng (Đơn giá dự toán áp theo mã hiệu định mức_ phần sửa chữa do tỉnh quy định. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói (Đơn giá hợp đồng là đơn giá tổng hợp). Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập.

* Về nghiệm thu, thanh lý: Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Nhà thầu thi công theo hồ sơ dự toán được duyệt nhưng khối lượng thi công thực tế khác với khối lượng hợp đồng (có biên bản điều chỉnh phát sinh tăng/giảm do A-B ký và có xác nhận của đơn vị giám sát).

Trên cơ sở khối lượng thực tế, xác định giá trị thực tế gói thầu thi công thì xảy ra trường hợp giá trị thực tế thi công lớn hơn giá trị hợp đồng trọn gói đã ký (gồm khối lượng điều chỉnh phát sinh tăng và giảm). Đơn vị tôi làm việc với nhà thầu thi công và thống nhất lập hồ sơ thanh, quyết toán hạng mục theo đúng giá trị hợp đồng trọn gói đã ký.

Đơn vị tôi đang phục vụ Thanh tra nhà nước. Trong quá trình thanh tra có trưng cầu Trung tâm giám định Sở Xây dựng xác định lại khối lượng để quyết toán. Trung tâm giám định chiết tính lại khối lượng và đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng lại thay đổi toàn bộ mã hiệu định mức dự toán (dự toán được phê duyệt theo định mức sửa chữa nhưng lại giám định theo định mức xây mới).

Theo tôi được biết quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu 2013: “Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng; Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng”. Vậy tôi xin hỏi:

1. Trung tâm giám định chiết tính lại khối lượng, đơn giá chi tiết trong hợp đồng trọn gói và thay đổi toàn bộ định mức so với dự toán được phê duyệt và đơn giá tổng hợp ngoài các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký để quyết toán có đúng và có phù hợp với quy định hiện hành không?

2. Đối với hợp đồng thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói, thì khối lượng công việc thực tế nhà thầu thực hiện để hoàn thành công việc (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) có ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng đã ký, không trái với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
   

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng