X

Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Công ty TNHH TTCL Việt Nam đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vào ngày 15-03-2017 với phạm vi hoạt động xây dựng với loại công trình công nghiệp cấp I: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; Thi công xây dựng công trình. Vậy cho tôi hỏi, Công ty tôi đã có chức năng lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không? Căn cứ pháp lý nào thể hiện điều đó?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng công trình là một nội dung của công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, để thực hiện công tác lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình thì tổ chức phải được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng