X

Hình thức chỉ định thầu cho hai gói thầu tư vấn khảo sát và tư vấn thiết kế trong một dự án

Đơn vị Tôi thực hiện hai gói thầu chỉ định thầu trong cùng 01 dự án như sau:

1. Gói thầu tư vấn khảo sát có giá trị là 150 triệu đồng

2. Gói thầu tư vấn thiết kế có giá trị là 420 triệu đồng

Tổng giá trị hai gói thầu là 570 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi, đơn vị tôi thực hiện như thế có phù hợp với Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu hay không? 

Trả lời
 • Huyền Kyubi1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  – Tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định “Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”.

  – Tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định hạn mức chỉ định thầu “Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ công”.

  – Theo nội dung câu hỏi, việc nhà thầu trúng thầu hai gói thầu tư vấn có giá trị 570 triệu đồng thuộc cùng dự án phù hợp với quy định Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.


  Cục Kinh tế xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng