X

Cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng có được thu phí thẩm định thiết kế cơ sở không?

Theo Điều 87 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có quyền thu phí thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở có quy định: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình có quy mô nhỏ (thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

Vậy cho tôi hỏi, cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng theo phân cấp ngoài phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật quy định thì có được thu thêm phí thẩm định thiết kế cơ sở không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Theo Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014 thì nội dung của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có), dự toán xây dựng và các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng,…, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng) nên ngoài chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng được thu thêm phí thẩm định thiết kế cơ sở.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng