X

Thẩm định thiết kế xây dựng

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 59/2015 quy định:

“ Điều 26. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác

1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình theo tuyến đi qua hai tỉnh trở lên và công trình do Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng của các công trình còn lại (trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này), phần thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

Theo quy định trên, đối với một dự án đầu tư sử dụng vốn của doanh nghiệp có nhiều công trình (ví dụ: Dự án khu du lịch gồm 05 công trình khác sạn cấp II, 20 công trình cấp III và các công trình cấp IV: nhà bảo vệ, hệ thống điện chiếu sáng, sân vườn,…) có yêu cầu thiết kế 02 bước thì Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chỉ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp II và cấp III của dự án; các công trình cấp IV còn lại do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định có phải không? 

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, đối với công trình không thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

   

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng