X

Chi phí quản lý dự án

Tôi hiện đang công tác trong Phòng Quản lý đô thị của huyện. Phòng được UBND huyện giao là chủ đầu tư một số công trình giao thông nông thôn (tổng mức đầu tư của từng công trình khoảng <3 tỷ) và Phòng tự trực tiếp quản lý dự án. Vậy cho tôi hỏi: Chi phí dự án của các công trình Phòng có được sử dụng hay không? Nếu được sử dụng thì trình tự lập hồ sơ dự toán để sử dụng là như thế nào và có thể áp dụng Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc tổ chức quản lý dự án thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Trường hợp Phòng Quản lý đô thị của huyện tại câu hỏi của bạn đọc được giao là chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp quản lý dự án thì theo quy định tại khoản 3 mục I Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k=0,8. Việc sử dụng chi phí quản lý dự án này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng