X

Hợp đồng xây dựng

Khi thực hiện một dự án đầu tư xây dựng, trong đó có các hợp đồng với nhà thầu (bên nhận thầu) các hợp đồng như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm toán, rà phá bom mìn vật nổ, đăng kiểm quốc tế. Vậy các hợp đồng này có phải là hợp đồng xây dựng không? Vì theo Điều 139 của Luật Xây dựng quy định tính hiệu lực của hợp đồng thì “Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của luật này” trong khi đó các nhà thầu này không thoả mãn quy định nêu trên. Mặt khác, các nhà thầu này cũng không hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Do đó, nếu xem các hợp đồng này là hợp đồng xây dựng thì khi ký kết hợp đồng rất có thể bị vô hiệu. Vậy xin làm rõ nhà thầu (bên nhận thầu) trong quan hệ hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện/dấu hiệu nào để được xem là hợp đồng xây dựng?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 21, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

  Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình xây dựng và công việc theo quy định của Luật Xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng