X

Chủ đầu tư có được lập đề cương: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công?

Tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định: Chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. Trong quá trình thực hiện, để thuận tiện và giảm bớt thủ tục, chúng tôi (Chủ đầu tư) thường lựa chọn một đơn vị có đủ năng lực để khảo sát và thiết kế công trình; tuy nhiên, để lựa chọn được nhà thầu khảo sát – thiết kế thì phải có kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu vì vậy Chủ đầu tư tự lập chung một đề cương: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình thẩm định, phê duyệt thì có trái với quy định không? Trong đề cương này sẽ có chi phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán để làm cơ sở lập giá gói thầu.

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế. Chủ đầu tư có thể lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

  Trường hợp Chủ đầu tư đáp ứng đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư có thể lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, nhà thầu khảo sát có trách nhiệm lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn không quy định việc Chủ đầu tư lập đề cương: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công./.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng