X

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cần những gì?

Theo Điều 20 Thông tư 17/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, tại Khoản 2,3,4  có yêu cầu hồ sơ là tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các tài liệu như đăng ký kinh doanh, bảng kê khai danh sách nhân sự, hợp đồng đã thực hiện, năng lực máy móc, thiết bị, phần mềm…). Vậy theo yêu cầu trên các tệp tin chứa ảnh chụp này được lưu vào một USB hoặc đĩa DVD có phải không? Tôi có phải chuẩn bị một bộ hồ sơ photo kèm theo hay không?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nộp đơn kèm theo các tệp tin chứa bản chụp màu từ bản chính các tài liệu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 20 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

    Các tệp tin có thể chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa CD, USB, không có quy định tổ chức phải nộp kèm bản photo các tài liệu này.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng