X

Giám sát thi công của Tổng thầu EPC

Theo điểm a, khoản 3 điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Tổng thầu EPC có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công phần việc do mình thực hiện … và phải quy định trong hợp đồng? Nếu trường hợp không qui định trong hợp đồng thi công thì chủ đầu tư phải thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì Tổng thầu EPC, EC, PC có được tự giám sát không?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình có ý kiến như sau:

  Đối với các công trình đầu tư xây dựng không phân biệt nguồn vốn có áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC thì tổng thầu EPC có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Tổng thầu EPC được tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung về giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định. Phạm vi giám sát của tổng thầu EPC và phạm vi giám sát của tổ chức, cá nhân được thuê phải quy định trong hợp xây dựng giữa tổng thầu với Chủ đầu tư.

  Trường hợp tổng thầu EPC tự thực hiện giám sát thi công xây dựng theo quy định, bộ phận giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC phải độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng