X

Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định

Đơn vị chúng tôi có trúng thầu gói thầu thi công xây dựng, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong quá trình Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán công trình có phát hiện một đơn giá trong dự toán duyệt sai. Ý kiến của Kiểm toán là đề nghị chủ đầu tư thương thảo điều chỉnh giảm hợp đồng với nhà thầu. Nhưng đơn giá chào thầu của nhà thầu đối với công việc đó được áp dụng đúng.  Vậy việc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu giảm giá hợp đồng là đúng hay sai?  

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định “Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian”;

  Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định như sau:

  “a. Bổ sung công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng;

  b. Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này”.

  Như vây, trong trường hợp không có các điều khoản, thỏa thuận nào khác trong hợp đồng thì việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo đơn giá cố định là không đúng theo quy định của pháp luật nêu trên.

  CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng