X

Dự án được phê duyệt trước ngày 1/3/2017 có được điều chỉnh lại các khoản mục chi phí theo Quyết định số 79/QĐ-BXD?

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2017. Vậy cho chúng tôi hỏi, việc xử lý chuyển tiếp từ Quyết định 957/QĐ-BXD trước đây sang áp dụng theo Quyết định 79/QĐ-BXD được thực hiện như thế nào?

Dự án đã được phê duyệt trước ngày 1/3/2017 nhưng chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoặc chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng thi công… có được điều chỉnh lại các khoản mục chi phí theo Quyết định 79/QĐ-BXD không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp dự án đã được phê duyệt trước ngày 1/3/2017 nhưng chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu và chưa thực hiện việc ký kết hợp đồng thì được điều chỉnh lại các khoản mục chi phí theo định mức tỷ lệ công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng