X

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình điện

Tôi đang công tác tại một Ban quản lý dự án thuộc ngành điện. Hiện chúng tôi đang có dự án (sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách) lập báo cáo kinh tế ky. Tôi xin hỏi quý cơ quan một số tình huống sau:

– Nếu là công trình cấp IV thì cấp thẩm định TKCS/BVTC có phải là cấp của người quyết định đầu tư không?

– Nếu là công trình cấp II thì cấp thẩm định TKCS có phải là cấp Bộ hay không?

– Nếu là công trình cấp II hoặc cấp III mà chi phí xây dựng <15% tổng mức đầu tư thì có thể chỉ cần cấp quyết định thẩm định đầu tư thẩm định chứ không cần cấp Sở Công thương được không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Về thẩm quyền thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đề nghị công dân nghiên cứu quy định tại Khoản 3 Điều 10 và điểm a Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Đối với công trình lưới điện trung áp, thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định đối với dự án nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa…có tỷ trọng phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng