X

Công trình dưới 500 triệu có phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật?

Đơn vị chúng tôi có tư vấn thiết kế một công trình có tổng mức dưới 500 triệu đồng. Khi chúng tôi lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì chủ đầu tư cho biết chỉ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Tuy nhiên, chúng tôi làm theo yêu cầu của chủ đầu tư thì không biết lấy hệ số tư vấn nào để tính chi phí thiết kế theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vậy với công trình dưới 500 triệu đồng đơn vị chúng tôi có được phép lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật hay không?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng