X

Cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của DN theo quy định nào?

Tôi đang có nhu cầu thành lập công ty tư vấn thiết kế bao gồm lập quy hoạch, khảo sát xây dựng, thiết kế và thẩm tra thiết kế. Nhưng do công ty mới thành lập chỉ có 11 nhân viên (6 nhân viên thuộc biên chế bảo hiểm) và chỉ có ít người trong số đó có chứng chỉ hành nghề. Vì vậy công ty phải thuê chuyên gia bên ngoài (có hợp đồng chuyên gia nhưng không đóng bảo hiểm do đã đóng bảo hiểm nơi khác).

Theo Mục 8, Phần I, phụ lục 01 của Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 thì chỉ tính người tham gia nộp BHXH.

Tôi xin hỏi những chuyên gia công ty thuê có được liệt kê vào danh mục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016. Vì vậy, đề nghị Ông/Bà nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định pháp luật.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng