X

Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định:

Điều 159. Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính của tổ chức.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

1. Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Thẩm quyền tiếp nhận và đăng tải thông tin được quy định như sau:

b) Sở Xây dựng: Tiếp nhận, đăng tải thông tin của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương do minh quản lý và cá nhân do mình cấp chứng chỉ hành nghề (trừ những tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản này).

3. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:
a) Lập quy hoạch xây dựng;
b) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Như vậy cho tôi hỏi, các tổ chức đã được công bố thông tin năng lực trên trang thông tin của Sở Xây dựng trước đây theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BXD thì có cần phải yêu cầu các đơn vị trên làm thủ tục để Sở kiểm tra, công bố lại theo mẫu mới quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD (mẫu 03 và 04) không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có sự thay đổi so với quy định trước khi có Luật Xây dựng năm 2014, do đó các quy định về đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư 11/2014/TT-BXD đã có sự điều chỉnh và thay thế bằng Thông tư hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó tổ chức, cá nhân sau khi được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề sẽ được cơ quan cấp đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên trang thông tin điện tử của mình. Những tổ chức chưa đủ điều kiện để đăng ký cấp chứng chỉ năng lực thì nộp hồ sơ để đăng tải thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/9/2016 của Bộ Xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng