X

Điều kiện tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

Công ty tôi thành lập năm 2017, kinh doanh mảng tư vấn truyền thông. Hiện nay chúng tôi muốn phát triển thêm mảng dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản thì chúng tôi phải cần có những điều kiện gì và phải đăng ký tại đâu? Chúng tôi có tìm hiểu về Luật Bất động sản 2014; Nghị định hướng dẫn thi hành thì thấy điều kiện kinh doanh bất động sản với pháp nhân phải có vốn không dưới 20 tỷ. Với lĩnh vực tư vấn quản lý bất động sản thì chúng tôi có phải tuân thủ quy định này hay không? Trong trường hợp chúng tôi được cá nhân ủy quyền quản lý khai thác một sàn chung cư phức hợp để làm các văn phòng thì chúng tôi cần những điều kiện gì?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  1. Tại Khoản 1 Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp; đồng thời tại tại Khoản 1 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Căn cứ các quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản và dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản (bao gồm dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản) không cần đáp ứng điều kiện về vốn pháp định.

  2. Tại Khoản 2 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản thì nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất; tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản; tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản; quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất. Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản với các nội dung như nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng