X

Có đưa chi phí về thuế vào giá gói thầu xây dựng?

Tôi là đại diện bên mời thầu đang thực hiện trình phê duyệt giá gói thầu thi công xây lắp công trình cho chủ đầu tư, tôi có vướng mắc xin được hỏi như sau: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015: “Dự toán gói thầu thi công xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện thi công xây dựng các công tác, công việc, hạng mục, công trình xây dựng phù hợp với phạm vi thực hiện của gói thầu thi công xây dựng. Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng”. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định nằm trong hạng mục chi phí khác (không nằm trong chi phí hạng mục chung). Như vậy, theo quy định trên giá gói thầu xây dựng không bao gồm thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường có đúng không? Mặt khác theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 quy định đối tượng phải nộp thuế tài nguyên là: “Tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên mà được phép của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc không trái quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên khi thực hiện khai thác sử dụng hoặc tiêu thụ thì phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh tài nguyên khai thác”. Theo quy định này thì nhà thầu thi công phải nộp thuế tài nguyên nhưng chi phí này lại không có trong giá gói thầu thi công xây lắp công trình. Vậy xin được hỏi giá gói thầu xây dựng có thể đưa chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường vào không?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá gói thầu xây dựng bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến gói thầu xây dựng.

  Nội dung giá gói thầu xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


  Cục Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng