X

Sở trực tiếp quản lý dự án cần điều kiện gì?

Cơ quan tôi được UBND tỉnh Tiền Giang giao làm chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Để thực hiện hình thức “Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án” theo Khoản 8, Điều 1 của Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP như sau: “1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”. Như vậy, tôi xin hỏi, để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án, bộ máy chuyên môn trực thuộc (phải có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) cần phải có điều kiện năng lực cụ thể như thế nào để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (về nhân lực, năng lực, chứng nhận, chứng chỉ,…)?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Về hình thức quản lý dự án, theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

  Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, các cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014.

  Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện (Khoản 1, Điều 8 Nghị định 42/2017/NĐ-CP).

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng