X

Công ty mới thành lập cần điều kiện gì để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Theo khoản 2, điều 57, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy cho tôi hỏi, Công ty mới thành lập chưa tham gia hoạt động xây dựng  thì cần điều kiện gì để được được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Đối với các công ty mới thành lập có thể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III khi đáp ứng được điều kiện về nhân sự trong tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực thì vẫn được tham gia các hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2017/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng