X

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

 Công ty chúng tôi thực hiện gói thầu trọn gói sửa chữa cải tạo nhà, trong chi phí có phần chi phí chung và phần chi phí chung có chi phí lán trại. Chúng tôi không làm lán trại nhưng đi thuê ở ngoài, vậy chúng tôi có được thanh toán phần chi phí lán trại không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm (lán trại) tại hiện trường để phục vụ chỗ ở và điều hành thi công (trường hợp không xây nhà tạm thì dùng kinh phí đó để thuê chỗ ở và điều hành thi công).

  Theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

  CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng