X

UBND huyện có lập Chương trình phát triển đô thị không?

Hiện nay, UBND huyện Lâm Bình giao phòng kinh tế hạ tầng lập các bước thủ tục lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán Chương trình chương trình phát triển đô thị theo điều 3, điều 4 của Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị gửi Sở Xây dựng thẩm định trình  UBND tỉnh phê duyệt để tiến hành các bước tiếp theo. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Tuyên Quang trả lời UBND huyện là cấp huyện không lập Chương trình phát triển đô thị. Vậy cho chúng tôi hỏi, UBND cấp huyện có lập chương trình phát triển đô thị theo Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Phát triển đô thị trả lời như sau:

  Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư số 12/2014/TT- BXD phạm vi điều chỉnh của Thông tư là hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho toàn tỉnh và cho từng đô thị trực thuộc tỉnh. Vì vậy,

  Nếu UBND huyện Lâm Bình tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán Chương trình phát triển đô thị cho toàn huyện Lâm Bình thì không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2014/TT-BXD.

  Nếu UBND huyện Lâm Bình tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán Chương trình phát triển đô thị cho đô thị trực thuộc huyện Lâm Bình thì theo khoản 2, Điều 4 tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD, việc lập đề cương, dự toán chi phí là do Sở Xây dựng lập trình UBND tỉnh phê duyệt.

  Theo khoản 6, Điều 3 tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD, UBND cấp huyện là cơ quan trực tiếp lập Chương trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định cơ quan lập chương trình phát triển đô thị là UBND cấp tỉnh.

  Cục Phát triển đô thị

  Nguồn: Bộ xây dựng