X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Theo thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt, Công ty tôi đã tiến hành mua sắm vật tư để thực hiện dự án xây lắp. Tuy nhiên, một số vật tư trên thị trường không có nên chủ đầu tư đã đồng ý thay đổi thiết kế và sử dụng loại vật tư khác. Vậy, số vật tư Công ty tôi đã mua có được đưa vào dự án để quyết toán với chủ đầu tư hay không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng