X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Ngày 14/12/2012 Công ty chúng tôi có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong hồ sơ dự thầu chúng tôi vận dụng định mức theo văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng. Trong hợp đồng có điều khoản sau về điều chỉnh giá hợp đồng: “ c. Điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thực hiện theo điều  36 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ và qui định cụ thể như sau: Khi nhà nước thay đổi tiền lương cơ bản, thay đổi chế độ chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình.”

Hiện nay khi tiến hành thanh quyết toán công trình, chúng tôi có vướng mắc kính hỏi Bộ Xây dựng như sau: Việc Chủ đầu tư áp dụng định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 cho khối lượng công việc của toàn bộ gói thầu trong khi hợp đồng đã ký vào ngày 14/12/2012 (hồ sơ dự thầu sử dụng định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007) có đúng không? Chúng tôi có được điều chỉnh giá phần nhân công theo mức lương tối thiểu không và việc điều chỉnh nhân công thực hiện như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng