X

Điều kiện về kinh nghiệm khi đánh giá năng lực xây dựng

Khi nghiên cứu Phụ lục 14 của Thông tư 17/2016/TT-BXD, tôi không rõ về tiêu chí điểm đánh giá đối với tổ chức hạng III. Việc cung cấp các hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình đối với tổ chức hạng III thì có được tính điểm hay không? Hay dù có những giấy tờ này thì vẫn sẽ tính là 0 điểm?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc. Do đó, không thực hiện tính điểm đối với tiêu chí này trong đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng