X

Giao chủ đầu tư thuê ban quản lý dự án có phù hợp?

Theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau:

“Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là UBND cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của mình”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, “2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này.

Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê ban QLDA chuyên ngành hoặc ban QLDA khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định”.

Theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư các dự án là các ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực, hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê ban QLDA chuyên ngành hoặc ban QLDA khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì UBND cấp huyện quyết định đầu tư và giao cho UBND cấp phường, xã là đơn vị quản lý, sử dụng vốn các công trình tại địa phương đồng thời giao chủ đầu tư có trách nhiệm thuê ban quản lý dự án có phù hợp không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư và giao cho UBND cấp phường, xã là đơn vị quản lý, sử dụng vốn, chủ đầu tư dự án thì UBND cấp phường, xã có trách nhiệm ký hợp đồng thuê ban QLDA chuyên ngành hoặc ban QLDA khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng