X

Áp dụng chi phí quản lý dự án

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) đang tổ chức triển khai thực hiện 02 Tiểu dự án GPMB là Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình tổ chức lập, phê duyệt dự toán xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả của 02 Tiểu dự án GPMB, Ban QLDA có vướng mắc về chi phí quản lý dự án, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt. Tuy nhiên, đối với 02 Tiểu dự án GPMB trên, Ban QLDA phải xây dựng nhiều khu tái định cư, khu cải táng mồ theo nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng là muốn được bố trí tái định cư gần khu vực đất nông nghiệp đang canh tác, cũng như cải táng các ngôi mộ trong dòng họ nằm gần dòng họ tổ tiên ông bà. Các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả này có quy mô đầu tư nhỏ và nằm phân tán, có khoảng cách rất xa nhau, trải dài trên địa bàn nhiều xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh, đi lại khó khăn; Ban QLDA phải hoàn thiện các thủ tục đầu tư như từng công trình riêng biệt (tương tự như việc đầu tư các cầu dân sinh thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh – Dự án LRAMP) nên chi phí quản lý dự án nếu được tính như quy định trên của Bộ Xây dựng thì rất nhỏ, không đảm bảo đủ chi phí để thực hiện công tác quản lý dự án của từng công trình (cụ thể: Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 40km phải xây dựng 26 khu tái định cư, 11 khu cải táng mồ mả trên địa bàn 14 xã của 04 huyện; Tiểu dự án GPMB Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi phải xây dựng 18 khu tái định cư, 03 khu cải táng mồ mả trên địa bàn 12 xã, thị trấn của 04 huyện).

Để đảm bảo chi phí thực hiện công tác quản lý xây dựng từng khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và tương tự như chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh – Dự án LRAMP đã được Bộ Xây dựng thống nhất tại Công văn số 2402/BXD-KTXD ngày 26/10/2016 đó là “đối với hợp phần xây dựng cầu dân sinh – Dự án LRAMP, do các cầu có quy mô đầu tư nhỏ, trên địa bàn nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh, thị xã, địa bình phân tán,khoảng cách di chuyển giữa các cầu xa, đi lại khó khăn, việc áp dụng định mức chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế và giám sát thi công xây dựng không phù hợp. Để đảm bảo đủ chi phí cho các công việc tư vấn nêu trên, Bộ Xây dựng thống nhất chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ % quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng tương ứng với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán xây dựng được duyệt của từng cầu”, Ban QLDA xin ý kiến Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất cho phép Ban QLDA được lập, phê duyệt chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng khu tái định cư, khu cải táng mồ mả được xác định bằng tỷ lệ % quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng tương ứng với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của từng công trình khu tái định cư, khu cải táng mồ mả.

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc áp dụng chi phí quản lý dự án trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Quyết định số 957/QĐ-BXD.

  Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét lập dự toán để xác định chi phí.


  Vụ Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng