X

Chi phí quản lý dự án

Chúng tôi là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của một huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 (là tổ chức sự nghiệp công lập hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động; thực hiện các chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao theo đúng các quy định của pháp luật). Trong quá trình quản lý dự án xây dựng trên địa bàn huyện gặp một tình huống kính mong Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Khi xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư, chúng tôi căn cứ đúng định mức tỉ lệ phần trăm theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017. Tuy nhiên khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án thì đơn vị chuyên môn có chức năng thẩm định của huyện căn cứ Điều 3, Mục I, Phần I Định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định 79/QĐ-BXD và chỉ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện hưởng 80% chi phí quản lý dự án mà chúng tôi trình thẩm định. Vậy, đối với tình huống nêu trên, đơn vị có chức năng thẩm định của huyện áp dụng Điều 3, Mục I, Phần I Định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định 79/QĐ-BXD đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện có đúng không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015. Khi thực hiện quản lý các dự án được giao, thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng định mức tỉ lệ phần trăm quy định trong Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và không điều chỉnh với hệ số k = 0.8.

    Bộ Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng