X

Giấy phép xây dựng đối với nhà ở nông thôn

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

1. Các trường hợp nhà ở nông thôn thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu hay quy hoạch nông thôn mới có thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng không?

2. Các trường hợp nhà ở nông thôn thuộc khu vực có quy hoạch chung xây dựng đô thị mới có thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng không?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Tuy nhiên, khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư cần tuân thủ theo đúng quy hoạch hoặc quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đã được phê duyệt.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng