X

Tính bổ sung các khoản lương phụ, phụ cấp lưu động và phụ cấp không ổn định sản xuất khi lập dự toán xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty CPXD công trình và thương mại Thanh Hóa hỏi về nội dung liên quan đến việc tính bổ sung các khoản lương phụ, phụ cấp lưu động và phụ cấp không ổn định sản xuất khi lập dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 – Xử lý chuyển tiếp của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01/2015/TT-BXD) quy định:

  – Đơn giá nhân công trong Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết

  – Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án và khai thác sử dụng.

  Như vậy, đối với các dự án xây dựng ở miền núi cao, đảo xa, miền núi trung du nêu tại văn bản số 23/CV-CT, nếu các dự án này được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì được tính các khoản phụ cấp vào đơn giá nhân công xây dựng công trình theo quy định.

  Trường hợp các dự án này chưa được phê duyệt hoặc phê duyệt sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì việc xác định đơn giá nhân công phải theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2015/TT-BXD đã bao gồm các khoản lương phụ, phụ cấp như nêu tại văn bản số 23/CV-CT.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng