X

Có thể phân cấp cơ quan chuyên môn thẩm định dự án

Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP có quy định “Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định đối với các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 của các dự án quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản này”.

Nhưng theo quy định tại Khoản 5, Điều 76 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP cũng quy định “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý Nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, kiểm tra các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể:

a) Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị);

b) Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định quy định tại Điểm a Khoản này);

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành”.

Như vậy, căn cứ vào 2 nội dung trên thì UBND các tỉnh có phải làm quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền không? Vì sao?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Nghị định 59/2015/NĐ-CP đã phân cấp cụ thể thẩm quyền quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng cho các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Tuy nhiên, hiện nay các phòng có chức năng quản lý xây dựng ở các huyện cũng là cơ quan chuyên môn về xây dựng ở cấp huyện nên cũng được thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Song, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và năng lực của các phòng có chức năng quản lý xây dựng, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho các cơ quan này thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc các dự án do UBND cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng