X

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tôi đang công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, để tham mưu lãnh đạo trong việc kiện toàn tổ chức các Ban chuyên ngành của Tỉnh, tôi rất mong nhận được hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, cụ thể như sau:

Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể về việc thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị định số 59/2015/NĐ-CP nên UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 8/12/2015 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (trên cơ sở kiện toàn lại bộ máy của Ban quản lý dự án công trình thủy lợi cũ trực thuộc Sở ); trong đó một số nhân sự của Ban mới thành lập là công chức Sở kiêm nhiệm cụ thể: Giám đốc Ban là Giám đốc Sở kiêm nhiệm, 1 số trưởng phòng và 1 số nhân viên là công chức của Sở và Chi cục thủy lợi kiêm nhiệm.

Trong khi đó thực tiễn các năm qua cho thấy việc thành lập Ban gồm các công chức kiêm nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước không phải là người chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành thiết kế, thẩm định, đấu thầu; mặt khác các công chức này vừa phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình vừa làm kiêm nhiệm tại Ban quản lý nên việc chuyên tâm cho công tác chưa cao, làm chất lượng quản lý dự án thấp.

Vậy xin tư vấn giúp tôi việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và việc bổ nhiệm Giám đốc Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý chuyên ngành, một số cán bộ công chức của Sở và Chi cục thủy lợi làm nhiệm vụ kiêm nhiệm trong công tác của Ban chuyên ngành có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Việc thành lập, kiện toàn tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tại địa phương được quy định tại Mục 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng