X

Thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng

Doanh nghiệp chúng tôi là Công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu 100% vốn là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (hiện đã cổ phần hóa trong đó Nhà nước sở hữu trên 90% vốn của doanh nghiệp). Hiện công ty chúng tôi đang đầu tư xây dựng dự án có tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trên 600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 25%, vốn vay thương mại chiếm 75%. Công trình là công trình công nghiệp, cấp I.

Theo Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách. Điều 26 của Nghị định quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế (không thẩm định dự toán) xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác.

Vậy cho tôi hỏi: Trong trường hợp này nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay thuộc nguồn vốn khác? Khi thẩm định thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm định dự toán không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo bạn phản ánh, dự án đầu tư xây dựng công trình trên được sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (được hướng dẫn cụ thể tại Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2016).

    Theo Quy định tại Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng