X

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Hiện nay tôi đang công tác tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Tôi đang thực hiện thẩm tra quyết toán công trình Trường tiểu học Y Ngông. Tôi có một thắc mắc mong muốn được Bộ Xây dựng giải đáp liên quan đến chi phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Công trình này do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật, Sở Xây dựng thu các loại phí gồm: Phí thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo Thông tư 176/2011/TT-BTC, phí thẩm định thiết kế – dự toán theo Thông tư 75/2014/TT-BTC.

Vậy tôi xin hỏi, Sở Xây dựng thu phí như vậy là đúng hay không? Phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo Thông tư 176/2011/TT-BTC có gồm phí thẩm định thiết kế – dự toán không?

Trả lời
  • Nam9 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Nội dung về thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình áp dụng các nội dung quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Theo đó, việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đã bao gồm thẩm định về thiết kế – dự toán xây dựng công trình.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng