X

Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển nhà ở địa chỉ email qldutt@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến cách xác định chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  1. Trường hợp cần thiết, chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí. Nội dung dự toán xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  2. Đối với công việc tư vấn: Theo quy định tại khoản 3.1.2. Mục 3 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD, thì chi phí tư vấn xác định theo định mức công bố tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  Đối với công việc quản lý dự án: Trường hợp Ban quản lý dự án (Chủ đầu tư) trực tiếp quản lý dự án, thì chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD là nguồn kinh phí cần thiết cho Chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng (không phải tính thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp, thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định theo hướng dẫn tại điểm 3.1.5 Mục 3 Quyết định này.


  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng