X

Chi phí thiết kế cho công trình gồm hạng mục san nền và kề đá

Tôi đang lập dự toán cho một công trình gồm có 2 hạng mục là: San nền và Kè đá (theo quy hoạch 1/500 được duyệt thì khu vực san nền và kè đá đó sau này sẽ xây dựng biệt thự để bán hoặc cho thuê). Vậy, Quý Bộ cho tôi hỏi: Công trình trên tôi xếp vào loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV được không?

Khi tính chi phí thiết kế cho công trình này thì tôi có được tách làm 2 phần: Phần san nền tính bằng 40% chi phí thiết kế công trình cấp IV của loại công trình giao thông và Phần kè đá vẫn tính theo định mức chi phí thiết kế của loại công trình hạ tầng kỹ thuật không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo các quy định về phân loại phân cấp công trình xây dựng. Theo đó, chi phí thiết kế cho phần kè đá được tính tương tự như chi phí san nền của loại công trình giao thông.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng