X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án và xin được hỏi Bộ Xây dựng vấn đề sau:

Sơ lược về gói thầu: Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; nguồn vốn: NSNN; Thời gian thi công: Từ năm 2008 đến 2010; Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá; Điều chỉnh giá hợp đồng 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 lập tháng 12 năm 2009 điều chỉnh với nội dung: Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 03/TT-BXD với phần khối lượng đã thi công năm 2008, điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 05/TT-BXD với phần khối lượng đã thi công năm 2009 và phần khối lượng còn lại chưa thi công.

Giai đoạn 2 lập điều chỉnh giá tháng 1/2011 với nội dung: Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 03/TT-BXD với phần khối lượng đã thi công năm 2008, điều chỉnh giá hợp đồng theo Quyết định 57/QĐ-UBND với phần khối lượng đã thi công năm 2009 và theo Quyết định 4662/QĐ-UBND với phần khối lượng đã thi công năm 2010.

Hiện nay nhà thầu đang lập quyết toán và quan điểm của nhà thầu về điều chỉnh giá là: Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 03/TT-BXD với phần khối lượng đã thi công năm 2008, điều chỉnh giá hợp đồng theo Quyết định 57/QĐ-UBND với phần khối lượng đã thi công năm 2009 và theo Quyết định 4662/QĐ-UBND với phần khối lượng đã thi công năm 2010.

Quan điểm của tôi: Quyết định 57/QĐ-UBND là áp dụng cho các công trình xây dựng nằm trên địa bàn Hà Nội và nguồn vốn do UBND quản lý. Vì vậy phần khối lượng thi công năm 2009 phải áp dụng theo Thông tư 05/TT-BXD. Còn phần khối lượng thi công năm 2010 do Bộ Xây dựng không có thông tư hướng dẫn nên áp dụng điều chỉnh giá theo QĐ 4662/QĐ-UBND là hợp lý. Vậy Chủ đầu tư nên áp dụng quyết toán theo cách nào?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo từng thời kỳ. Do Hợp đồng xây dựng đã ký có thời gian thi công từ năm 2008 nên việc điều chỉnh giá hợp đồng cần tuân theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

  Như vậy đối với trường hợp trong thư bạn hỏi: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên về trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng