X

Xác định chủ đầu tư xây dựng công trình

Kể từ ngày Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án có hiệu lực thi hành, trường hợp UBND tỉnh đã thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì các dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (xây dựng mới có giá trị lớn hơn 15 tỷ đồng/ hoặc sửa chữa cải tạo có giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng) không bị điều chỉnh bởi các hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ thì cấp thẩm quyền giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư và quản lý dự án là phù hợp với quy định hiện hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay đơn vị nào cũng được?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Đối với dự án đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư do người quyết định đầu tư của dự án phân giao.

    Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách thì hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng