X

Định mức dự toán xây dựng công trình

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 622/BĐTCP-TTPA ngày 04/9/2013 của bạn đọc Lê Văn Bình ở địa chỉ email binhlevanqb@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến định mức dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
  • Quang Lê Minh9 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Tại khoản 2 Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng quy định: Định mức dự toán xây dựng này thay thế cho các bộ Định mức xây dựng cơ bản… và một số bộ Định mức đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận để các Bộ, ngành, địa phương ban hành. Do vậy, Định mức số 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hết hiệu lực. Việc lập dự toán hạng mục đúc tấm lát bê tông (loại có ngàm), đề nghị tham khảo Định mức số 24/2005/QĐ-BXD hoặc Định mức số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để áp dụng nếu thấy phù hợp hoặc tự xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng