X

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng an sinh xã hội hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Dự toán chi phí lập theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục kèm theo Thông tư này và phải phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Nguồn: Công văn 765/BXD-KTXD, ngày 10/04/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng