X

Xác định chi phí Quản lý dự án

Tôi là cán bộ làm tại một Ban QLDA xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi xin có một thắc mắc về việc xác định nguồn kinh phí QLDA được trích khi thực hiện dự án, cụ thể:

– Theo QĐ 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ XD thì chi phí QLDA được xác định bằng tỷ lệ % nhân với chi phí Xây dựng và thiết bị.

– Theo TT 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính thì chi phí QLDA căn cứ tổng mức đầu tư và tỷ lệ % để xác định.

Theo hai cách tính toán này sẽ xác định chi phí QLDA được sử dụng là khác nhau.

Vì vậy kính đề nghị quý Bộ trả lời giúp theo cách tính toán nào là chính xác để tính trích chi phí QLDA được sử dụng.

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì “căn cứ tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt và định mức trích chi phí quản lý dự án theo văn bản công bố của cơ quan có thẩm quyền để xác định chi phí quản lý dự án của dự án”.

    Cách xác định chi phí quản lý dự án được quy định trong Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình không mâu thuẫn với quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC, mà là cụ thể hóa phương pháp tính chi phí quản lý dự án dựa trên định mức chi phí được Bộ Xây dựng công bố để tính toán theo đúng quy định trên của Thông tư số 10/2011/TT-BTC.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng