X

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mua lại khách sạn, nhà hàng để kinh doanh khách sạn, nhà hàng có thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Theo khoản 1, Điều 4, Luật Kinh doanh bất động sản thì hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

  Khoản 2, Điều 4, Luật kinh doanh bất động sản quy định Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.

  Khoản 3, Điều 4, Luật Kinh doanh bất động sản quy định, Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

  Đối chiếu với các quy định trên, việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mua lại khách sạn, nhà hàng để kinh doanh khách sạn, nhà hàng, không nhằm mục đích bán hay thực hiện các giao dịch khác quy định tại Điều 4, Luật Kinh doanh bất động sản thì không thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng