X

Tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng

Hiện nay tôi được biết việc tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 09/2016/TT-BXD. Tuy nhiên, có một số việc tôi chưa được rõ, đề nghị quý cơ quan giải đáp, cụ thể:

Đối với hợp đồng thi công theo loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh (áp dụng cho nguồn vốn ngân sách Nhà nước), chủ đầu tư có được phép cho nhà thầu thi công tạm ứng nhiều lần trong một hợp đồng hay không (tổng giá trị các lần được tạm ứng không vượt 50% giá trị hợp đồng)? Việc xác định phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng như quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP trong trường hợp này sẽ được thực hiện như thế nào?

Trường hợp hợp đồng ban đầu đã được chủ đầu tư và nhà thầu thi công ký kết theo loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh (nguồn vốn ngân sách Nhà nước) chỉ quy định có 1 lần tạm ứng hợp đồng, mức tạm ứng ban đầu là 25% giá trị hợp đồng (giá trị hợp đồng trên 50 tỷ đồng). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tăng số lần tạm ứng hợp đồng và tăng giá trị tạm ứng hợp đồng (tổng giá trị các lần được tạm ứng bằng 50% giá trị hợp đồng) để tiếp tục giải ngân tạm ứng cho nhà thầu. Trong khi giá trị thu hồi tiền tạm ứng ban đầu cho nhà thầu vẫn chưa được chủ đầu tư thu hồi hết. Việc làm này có phù hợp với quy định hiện hành không? Nếu phù hợp thì việc xác định phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng như quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong trường hợp đấu thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trong trường hợp chỉ định thầu và quy định của pháp luật về hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng