X

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Bộ Tư pháp có một dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới với tổng mức đầu tư phê duyệt là  khoảng 343 tỷ, dự án đã được thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 10/2013. Do năm 2014, theo quy định của Chỉ thị 1792, để khởi công dự án, Bộ Tư pháp phải cân đối bố trí vốn khởi công là 20%, tương đương khoảng 70 tỷ, do không thể cân đối được vốn, Bộ Tư pháp quyết định chỉ xây dựng giai đoạn I của dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ.

Hiện nay, dự án giai đoạn I đã hoàn thành, Bộ tiếp tục đầu tư giai đoạn II của dự án bao gồm các hạng mục còn lại (không có thay đổi một sự thay đổi nào so với dự án tổng thể ban đầu đã được duyệt) tổng mức đầu tư khoảng 193 tỷ. Vậy cho tôi hỏi, khi Bộ Tư pháp quyết định đầu tư tiếp tục giai đoạn II có cần thiết phải tổ chức thẩm định lại phần thiết kế cơ sở của dự án (đã được thẩm định năm 2013) theo quy định của Luật Xây dựng 2014 không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

  Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới của Bộ Tư pháp với tổng mức đầu tư phê duyệt là khoảng 343 tỷ đồng và đã được thẩm định, phê duyệt vào tháng 10/2013. Năm 2014, Bộ Tư pháp không thể cân đối vốn nên quyết định chỉ xây dựng giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Đến nay, giai đoạn I của dự án đã hoàn thành và Bộ Tư pháp tiếp tục đầu tư giai đoạn II bao gồm các hạng mục còn lại (không có thay đổi so với dự án tổng thể ban đầu đã được duyệt) với tổng mức đầu tư khoảng 193 tỷ đồng.

  Do đó, căn cứ Khoản 1 Điều 166 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2015 thì không phải phê duyệt lại, các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Trường hợp có điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng thì chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng