X

Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

1. Dự án tu bổ thường xuyên của Ban Quản lý dự án Xây dựng chúng tôi có: Tổng mức đầu tư được duyệt là 6,751 tỷ đồng (Giá trị xây lắp: 5,9 tỷ đồng (Hạng mục A: 2,1 tỷ đồng, Hạng mục B: 1,3 tỷ đồng, Hạng mục C: 2,5 tỷ đồng); Giá trị Ban quản lý, chi phí tư vấn và chi khác: 801 triệu đồng; Giá trị dự phòng: 50 triệu đồng); Dự toán được duyệt: 6,685 tỷ đồng (Giá trị xây lắp: 5,89 tỷ đồng (Hạng mục A: 2,08 tỷ đồng, Hạng mục B: 1,35 tỷ đồng, Hạng mục C: 2,46 tỷ đồng); Giá trị Ban quản lý, chi phí tư vấn và chi khác: 795 triệu đồng); Trúng thầu xây lắp (Hạng mục A: 2,05 tỷ đồng; Hạng mục B: 1,32 tỷ đồng; Hạng mục C: 2,44 tỷ đồng). Khi tiến hành thanh toán kho bạc chỉ cho giải ngân hạng mục A và C không cho giải ngân hạng mục B với lý do giá trị dự toán và giá trị chỉ định thầu lớn hơn giá trị trong tổng mức đầu tư được duyệt và yêu cầu điều chỉnh lại tổng mức đầu tư mới cho giải ngân Hạng mục B.

Vậy Ban QLDA chúng tôi xin hỏi, việc yêu cầu của kho bạc có hợp lý không vì mặc dù chỉ có hạng mục B vượt giá trị trong tổng mức nhưng về tổng các dự toán vẫn nhỏ hơn tổng mức và phần chênh lệch hạng mục B có thể lấy trong dự phòng và nếu yêu cầu của kho bạc là đúng thì theo quy định tại Nghị định nào của Chính phủ yêu cầu phải điều chỉnh lại?

2. Dự án của chúng tôi với tổng mức đầu tư 493,2 tỷ đồng trong đó xây lắp 401,3 tỷ đồng; quản lý dự án 4,5 tỷ đồng; tư vấn 12,3 tỷ đồng; chi khác 6,3 tỷ đồng; đền bù 4,5 tỷ đồng; dự phòng 64,3 tỷ đồng.

– Giai đoạn 1 đã triển khai thiết kế và thi công với giá trị dự toán được duyệt là 165 tỷ đồng bao gồm 3 tỷ đồng dự phòng, giá trị thực hiện đề nghị quyết toán là 160,1 tỷ đồng.

– Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai với dự toán được duyệt ban đầu theo quyết định số 83/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/2/2011 là 298,9 tỷ đồng trong đó xây lắp 258,4 tỷ đồng; quản lý dự án 2,8 tỷ đồng; tư vấn 7,1 tỷ đồng; chi khác 3,4 tỷ đồng; dự phòng 27,2 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này do chế độ chính sách tiền lương thay đổi nên được điều chỉnh nhân công, máy thi công giá trị xây lắp tăng 32,1 tỷ đồng (trong quyết định phê duyệt sung giá trị dự toán và giá trị hợp đồng số 459/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/12/2012 là 32,1 tỷ đồng và ghi rõ giá trị bổ sung lấy trong nguồn dự phòng của dự án).

Song khi quyết toán Kho bạc tỉnh yêu cầu điều chỉnh lại cơ cấu dự toán giai đoạn 2 trong quyết định ban đầu số 83/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/2/2011 mới cho giải ngân.

Chúng tôi xin hỏi, yêu cầu của kho bạc có hợp lý không vì trong quyết định bổ sung đã ghi rõ giá trị bổ sung lấy trong nguồn dự phòng của dự án, nếu yêu cầu của kho bạc là đúng thì theo quy định tại Nghị định nào của Chính phủ yêu cầu phải điều chỉnh lại? Đồng thời dự phòng của dự án là 64,3 tỷ đồng giai đoạn 1 mặc dù có 3 tỷ đồng dự phòng nhưng không sử dụng hết thì giai đoạn 2 có quyền sử dụng chi phí dự phòng 64,3 tỷ đồng của cả dự án được không hay chỉ sử dụng nguồn dự phòng 27,2 tỷ đồng theo Quyết định 83/QĐ-SNN ngày 23/2/2011?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì nếu trong quá trình thực hiện không làm vượt tổng mức đầu tư, không làm thay đổi thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư được quyết định toàn bộ quá trình quản lý chi phí (trừ trường hợp gói thầu chỉ định thầu có định mức mới).

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng