X

Thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình

Cơ quan tôi có ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình; Hình thức hợp đồng trọn gói. Khi nhà thầu thi công làm quyết toán và Chủ đầu tư thuê đơn vị kiểm toán công trình giá trị xây lắp giảm do khối lượng phát sinh giảm và giá trị tư vấn giám sát giảm. Vậy chủ đầu tư thanh toán chi phí giám sát theo giá trị giảm là đúng hay sai?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc thanh quyết toán hợp đồng trọn gói được thực hiện theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng