X

Cách xác định đơn giá nhân công đầu vào

Mức lương đầu vào quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 để xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng là mức lương được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ là mức lương tham khảo? Nếu xác định đơn giá nhân công theo mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương thì cách xác định mức lương đầu vào như thế nào?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Mức lương đầu vào công bố theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2015 về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng chỉ để tham khảo.

  Cách xác định đơn giá nhân công đầu vào được hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng